Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Privātuma politika

Intrum atbildīgi aizsargā visu to datu subjektu privātumu, ar kuriem esam saistīti savā darbībā; neatkarīgi no tā, vai mēs apstrādājam personas datus mūsu pašu vai citu pušu vārdā. Mums ir svarīgi nodrošināt, ka datu subjekti ir pienācīgi informēti par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāpēc mēs to darām un kādas ir datu subjekta tiesības. Tādēļ mēs aicinām jūs izlasīt šo Privātuma politiku, kas sniegs jums vairāk informācijas par Intrum veikto jūsu personas datu apstrādi.

Kāpēc mums ir piekļuve Jūsu datiem un mēs tos apstrādājam?

Kad jums ir noslēgts līgums ar otru līgumslēdzējpusi un jūs nepildāt savas finansiālās saistības, otrs līgumslēdzējs var izmantot Intrum sniegtos pakalpojumus parāda atgūšana un likumīgi pārsūtīt jūsu personas datus; Intrum cesijas ceļā var būt ieguvis jūsu parādu un pārvaldījis parādu vai tā daļu; Intrum var tikt nozīmēts jūsu finanšu saistību pārvaldīšanai, jūsu aktīvu pārdošanai vai līdzīgu pakalpojumu sniegšanai. Lai atbilstoši sniegtu šos pakalpojumus, mums ir jāapstrādā jūsu personas dati.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai tad, ja mums būs attiecīgs juridiskais pamats to darīt. Parāda administrēšana veicina vispārējo sabiedrības interešu aizstāvību, un mums ir leģitīmas intereses apstrādāt Jūsu personas datus, jo Jūsu parādsaistības ir likumīgi nodotas mūsu rīcībā. Līdz ar to Jūsu personas datu apstrāde parāda piedziņas nolūkā ir pieļaujama, pat ja Jūs nepiekrītat apstrādei, jo Jūsu piekrišana tam nav nepieciešama. Ievērojot mūsu leģitīmās intereses, mēs varam  meklēt datus, novērtēt rezultātus ar mērķi uzlabot paradu atgūšanas praksi, ka arī iegūt datus no citiem avotiem, piemēram, Kredītinformācijas biroja, mūsu esošajām parāda atgūšanas lietām un publiskajiem reģistriem, pārliecināties, ka mūsu rīcībā esošie dati ir pareizi, un nodot jūsu personas datus citiem datu saņēmējiem, t.i. citiem pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas pārvalda debitoru datus, utt.

Mēs nelūdzam Jūsu piekrišanu datu apstrādei arī attiecībā uz mūsu cesijas pakalpojumiem. Pārņemot Jūsu parādu no Jūsu sākotnējā kreditora, mēs galvenokārt saņemam anonimizētus datus kā daļu pirms prasījuma tiesību pārņemšanas procesa un izmantojam mūsu rīcībā esošo statistisko un finanšu informāciju, lai paredzētu portfeļu prognozi. Tiklīdz parāds tiks pārņemts, mēs kļūsim par Jūsu jauno kreditoru. Vēlāk, veicot parāda atgūšanu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm.

Kādus personas datus par mani jūs apstrādājat un kādā nolūkā?

Mūsu rīcībā ir informācija, kas nepieciešama Jūsu parādsaistību pārvaldīšanai. Lai mēs varētu ar Jums sazināties un nodrošināt drošu un patiesu identificēšanu, mums ir nepieciešams Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati un kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

Lai novērtētu Jūsu maksātspēju, veiktu risku analīzi un risku pārvaldību, sagatavotu maksājumu plānus un veiktu parāda pārraudzību, mūsu rīcībā varētu būt arī finanšu informācija, proti, maksājumu vēsture, ziņas par saistību neizpildi, ziņas par kredītvēsturi, informācija par Jūsu parādu, maksājumu vēsturi un kredītreitingu.

Lai labāk izprastu konkrēti Jūsu situāciju un pieņemtu informētu lēmumu par to, kā risināt Jūsu lietu, mēs varam apstrādāt arī ziņas par iemesliem, kāpēc Jūs neveicat apmaksu: atkarībā no Jūsu iesniegtās informācijas, piemēram, personiski vai ģimenes apstākļi, ar darbu saistītas problēmas u.tml.

Mūsu rīcībā esošie personas dati ir mums nepieciešami arī tāpēc, lai mēs varētu aizstāvēt likumīgas prasības vai panāktu citu īstenošanu vai izpildi. Mēs lietojam Jūsu personas datus arī nolūkā nodrošināt labu parādu piedziņas praksi, piemēram, cita starpā veicot kategorizēšanas (skoringa) darbību, balstoties uz vēsturisko informāciju un izpildi, un ierakstot tālruņa sarunas, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un iebildumu un sūdzību izskatīšanas kārtību kā arī apmācītu savu personālu un dokumentētu Jūsu tiesības. Tālruņa sarunas tiek ierakstītas automātiski, bet tās tiks glabātas tikai ar Jūsu piekrišanu. Ja Jūs iebilstat tālruņa sarunas ierakstīšanai, mēs sarunas ierakstu izdzēsīsim nekavējoties. Citos gadījumos, ja vien mums nav likumīgu pienākumu saglabāt ierakstus, mēs tos dzēsīsim pēc 180 kalendārajām dienām.

Mums ir likumīgs pienākums sniegt Jūsu personas datus, ja mūs pārbauda attiecīgās iestādes, un nolūkā novērst, pārraudzīt un pierādīt krāpniecisku darbību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citas noziedzīgas darbības.

Mēs sniedzam piekļuvi vai nododam Jūsu personas datus Kredītinformācijas birojiem vai apstiprinātiem trešās puses piegādātājiem.

Gadījumā, ja 30 dienu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas parāda saistības netiks segtas pilnā apmērā, Intrum kā kreditoram saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likuma 11.pantu, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs, ir tiesības sniegt informāciju par Jums un Jūsu parādu, t. i. finanšu saistības un to izpilde, parādsaistības un to apmaksa, AS Kredītinformācijas Birojs, reģ. Nr. 40103673493, adrese: Grēdu iela 4a, Rīga, LV-1019, Latvija, https://www.manakreditvesture.lv, tālr .: +371-66934700, informācijas iekļaušanai uzturētajā datubāzē, lai kredītinformācijas lietotājiem būtu iespēja izvērtēt Jūsu kredītspēju vai sava kredītriska pārvaldībai.

Gadījumos, kad Intrum veic Klienta vārdā parāda administrēšanas pakalpojumus, iepriekšminēto informāciju par Jums un Jūsu parādu Intrum var sniegt AS Kredītinformācijas Birojs uzturētajai datubāzei tikai saskaņā ar Klienta norādījumiem un pilnvarojumu.

Mūsu korporatīvās atbildības un sabiedriskās lomas ietvaros mēs sniedzam arī anonimizētu statistiku, vērtēšanas kartes un analīzes, ja Jūsu datus var izmantot kā pamatu.

Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums var anonimizēt un izmantot mūsu komercdarbības attīstībai. Taču, ja nepieciešams, Jūsu personas datu aizsardzībai un nolūkā nodrošināt atbilstošu testu attīstību un izmaiņas mūsu IT sistēmā, Jūsu personas dati var tikt izmantoti „kādi tie ir”.

Ja vien ar Jums nav panākta cita vienošanās vai tas nav nepieciešams likumīgu prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, mēs neiekļausim īpašas personas informācijas kategorijas (sk. turpmāk tekstā).

Vai jūs apstrādājat kādus sensitīvus datus par mani?

Ja vien ar Jums nav panākta cita vienošanās vai tas nav nepieciešams likumīgu prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, mēs neiekļausim īpašu kategoriju personisko informāciju (ko bieži sauc par sensitīviem personas datiem, proti, dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās un veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi apstrādi).

Tomēr Jūsu interesēs būtu informēt mūs par jebkādu veselības stāvokli, invaliditāti un/vai personisko informāciju saistībā ar Jūsu privāto dzīvi, kas var ietekmēt Jūsu spēju atmaksāt savu parādu. Tas mums ļaus veikt saprātīgus pasākumus, lai apmierinātu Jūsu vajadzības vai prasības, proti, ļaujot noteikt pietiekamus pārtraukumus Jūsu apmaksas grafikā, dodot kādu laiku, lai Jūs varētu vērsties pēc neatkarīgas konsultācijas parāda jautājumos, vai attiecīgi pielāgojot Jūsu apmaksas grafiku.

Mēs izmantosim šo informāciju, lai Jums palīdzētu, un uzglabāsim to tik ilgi, cik tā būs nepieciešama šim nolūkam, vai līdz brīdim, kad Jūs paziņosiet mums, ka vairs nepiekrītat tās apstrādei, vai tas būs nepieciešams likumīgu prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Mēs saglabājam tiesības pārdot jūsu finanšu saistības citam kreditoram, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, kas izriet no likuma. Šim nolūkam Intrum, iespējams, būs jāatklāj potenciālajiem pircējiem jūsu personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, informācija par esošo finansiālo saistību, nodrošinājumi. Potenciālajam pircējam ir leģitīma interese novērtēt finansiālo saistību un pārvaldīt to pēc iegādes. Personas dati var tikt izpausti tikai tiem potenciālajiem pircējiem, kuriem ir apņēmušies nodrošināt personas datu slepenību un apstrādāt personas datus, stingri ievērojot personas datu prasības un izdzēst personas datus pēc iepirkuma beigām. Turpmāka personas datu apstrāde ir atļauta tikai pircējam, kas kļūst par jauno kreditoru.

Vai man ir pienākums iesniegt jums savus personas datus?

Jums nav pienākuma iesniegt mums jebkādus personas datus. Lielākā daļa personas datu (ja ne visi), ko mēs apstrādājam par Jums, ir saņemti no citiem avotiem, nevis no Jums.

Taču Jūs varat izlemt sniegt mums papildu personas datus. Šāda informācija var pat palīdzēt mums risināt Jūsu lietu, un parasti tas ir Jūsu interesēs. Piemēram, Jums var būt pamatots iemesls tam, kāpēc Jūs neapmaksājāt savu parādu, par ko Jūs, iespējams, vēlaties paziņot mums, vai ja mēs vienojamies sagatavot apmaksas plānu, lai palīdzētu Jums apmaksāt parādu, Jūs, iespējams, vēlētos sniegt noteiktas ziņas, lai apmaksas plānu varētu sagatavot saprātīgi un atbilstoši konkrēti Jūsu situācijai.

Vai jūs nodosiet manus personas datus citām personām?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem pakalpojumu piegādātājiem, kuri nodrošina mūsu pakalpojumus, piemēram, drukāšanas un pasta pakalpojumu, zvanu centra pakalpojumu, juridiskās pārstāvības pakalpojumu u. tml. Mēs varam nodot Jūsu personas datus, tai skaitā, bet ne tikai telefona zvanu ierakstus un mūsu rakstisko vai elektroniski nosūtīto korespondenci, kas saistīta ar Jūsu lietu savam Klientam (Jūsu līguma pusei). Tāpat mēs varam nodot jūsu personas datus kredītspējas pārbaudes  iestādēm, tiesu izpildītājiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Mūsu darbiniekiem būs piekļuve personas datiem. Šajā gadījumā piekļuve tiks nodrošināta tikai iepriekš minētajos nolūkos un tikai tad, ja uz darbinieku attieksies pienākums ievērot konfidencialitāti.

Vai manus personas datus nosūtīs uz citu valsti?

Tā kā esam daļa no Intrum grupas, mēs varam nosūtīt Jūsu datus uz citu valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Ja mēs to darīsim, mēs nodrošināsim atbilstošus aizsardzības mehānismus, lai ievērotu ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības. Parasti Jūsu personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) robežām. Taču starptautiska mēroga parāda piedziņas gadījumā Jūsu personas dati var tikt nosūtīti kādam no mūs aģentiem, kurš darbojas attiecīgajā valstī. Mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai tie uzglabātu Jūsu datus vai piekļūtu tiem, arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, tostarp, bet ne tikai Amerikas Savienotajās Valstīs. Mēs nekādā gadījumā nenosūtīsim Jūsu personas datus ārpus EEZ, nenodrošinot Jūsu personas datu drošību un aizsardzību. Līdz ar to mēs pārliecināmies, lai jebkuri saņēmēji būtu parakstījuši ES standartklauzulas un ka tiek īstenoti nepieciešamie papildu aizsardzības pasākumi, kas pamato nosūtīšanu, vai ka valsts garantē atbilstošu aizsardzību saskaņā ar datu aizsardzības regulējumu. Mēs varam izpaust informāciju ārpus šīm grupām, lai palīdzētu novērst krāpnieciskas darbības vai ja to pieprasa likums.

Cik ilgi jūs uzglabājat manus personas datus?

Mēs glabāsim Jūsu datus ne ilgāk kā nepieciešams likumīgiem nolūkiem, kādos tie tika saņemti, kamēr mums būs leģitīmas intereses tos glabāt, piemēram, lai nodrošinātu labu parādu piedziņas praksi un kamēr neiestājas likumā paredzētais noilguma termiņš, lai mēs varētu sevi aizsargāt no juridiskām prasībām. Mums ir arī juridisks pienākums glabāt Jūsu personas datus noteiktu laiku, lai novērstu un konstatētu krāpniecisku darbību un pierādītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī finanšu auditu vajadzībām. Statistikas vajadzībām mēs glabāsim tikai un vienīgi pseidonimizētus un anonimizētus datus.

Saskaņā ar dublējumkopiju glabāšanas procedūru mēs iznīcināsim arī jūsu datu dublējumkopijas, bet tikai tad, ja un kad dublējums tiks atjaunināts. Mēs pilnībā izdzēsīsim jūsu datus, kad dublējumkopija tiek dzēsta saskaņā ar dublējumkopiju glabāšanas procedūru, t.i., dublējumkopijas parasti tiek dzēstas pēc viena gada.

Vai es tikšu pakļauts automatizētai lēmumu pieņemšanai?

Jā, jo tas ir nepieciešams ar Jums noslēgtā līguma izpildei un lai nodrošinātu atbilstību labai parādu piedziņas praksei. Tas ir nepieciešams arī, lai optimizētu mūsu komercdarbību un efektīvi un savlaicīgi atrisinātu Jūsu lietu.

Kategorijas punktu skaits norāda to, kā risināma Jūsu lieta. Kategorijas punktu skaits tiek piešķirts automātiski, un pēc kategorijas punktu skaita tiek noteikts, piemēram, vai Jūs, visticamāk, apmaksāsiet parādu pastāvīgi vai arī mums būtu jānodod Jūsu lieta piespiedu izpildes institūtam. Mēs neuzskatām, ka automatizēta lēmumu pieņemšana rada juridiskas sekas vai tamlīdzīgi būtiski ietekmē Jūs, jo tā neietekmē Jūsu tiesības un pienākumus, pamatojoties uz līgumu.

Jūs kopumā nesaņemsit nekādu informāciju par atsevišķu, Jūsu lietai piešķirto kategorijas punktu skaitu, taču, ja Jūs uzskatāt, ka mēs esam atrisinājuši Jūsu lietu nekorekti piešķirtā punktu skaita dēļ, Jums ir tiesības lūgt mums manuāli pārskatīt punktu skaitu ar operatora starpniecību.

Kādas ir manas tiesības?

Ir būtiski, lai Jūs izprastu, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus un vēlamies, lai Jūs apmierina tas, kā mēs to darām. Pat ja mums nav nepieciešama Jūsu atļauja, lai apstrādātu Jūsu personas datus, Jums ir daudz tiesību attiecībā uz savu personas datu apstrādi.

Jūsu tiesības, ko tas nozīmē?

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tostarp informāciju par to:

  • Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus
  • Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam
  • Kam mēs izpaužam Jūsu personas datus
  • Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus un kritērijiem, ko mēs izmantojam minēto laikposma noteikšanai
  • Kādas ir Jūsu tiesības
  • No kādiem avotiem mēs esam saņēmuši Jūsu personas datus (ja mēs tos neesam saņēmuši no Jums)
  • Vai apstrādē ietilpst automatizēta lēmumu pieņemšana (tā saucamā profilēšana)

  • Ja Jūsu personas dati tika nosūtīti valstij ārpus EEZ robežām, kā mēs nodrošinām Jūsu personas datu aizsardzību.

Visa iepriekš minētā informācija ir pieejama šajā Privātuma politikā.

Jums ir tiesības pieprasīt arī savu mūsu apstrādē esošo personas datu kopiju. Taču papildu kopijas tiks izsniegtas par maksu.

Tiesības labot

Ir būtiski, lai mūsu rīcībā būtu pareiza informācija par Jums, un mēs lūdzam noteikti informēt mūs, ja kādi no Jūsu personas datiem nav pareizi, piemēram, Jūs esat mainījis savu uzvārdu vai dzīvesvietu.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības „tikt aizmirstam”)

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus prettiesiskā veidā, piemēram, ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus ilgāk, nekā tas nepieciešams, vai bez pamatota iemesla, Jums ir tiesības lūgt mums dzēst šo informāciju.

Tiesības ierobežot apstrādi

No brīža, kad Jūs esat pieprasījis mums labot savus personas datus vai iebildis pret apstrādi, un kamēr mēs nebūsim spējīgi izmeklēt problēmu un apstiprināt Jūsu personas datu precizitāti (vai mainīt tos, pēc jūsu norādījumiem), Jums ir tiesības pieprasīt ierobežotu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs (izņemot personas datu glabāšanu) varam apstrādāt Jūsu personas datus tikai ar Jūsu piekrišanu, ja tas nepieciešams saistībā ar likumīgām prasībām, lai aizsargātu kādas citas personas tiesības vai pastāv būtiskas sabiedrības intereses veikt apstrādi.

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi arī tad, ja apstrāde ir prettiesiska, bet Jūs nevēlaties, lai mēs dzēstu personas datus.

Tiesības iebilst

Ja uzskatāt, ka mums nav tiesību apstrādāt Jūsu personas datus, vai vēlaties, lai automatizēts lēmums tiktu pārskatīts, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi. Šādos gadījumos mēs varam turpināt apstrādi tikai tad, ja varam uzrādīt pārliecinošus attaisnojošus iemeslus, kas atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības. Taču mēs jebkurā gadījumā varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams likumīgu prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums var būt tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati, kurus esat mums iesniedzis apstrādei, pamatojoties uz piekrišanu vai lai izpildītu līgumu, tiktu iesniegti Jums strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības pieprasīt, lai šī informācija tiktu nosūtīta arī citam datu pārzinim.

Piekrišanas atsaukšana

Intrum apstrāde nav balstīta uz piekrišanu. Taču, ņemot vērā to, ka noteiktām apstrādes darbībām jābūt balstītām uz piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt, un mēs attiecīgi pārtrauksim apstrādes darbības, balstoties uz šo juridisko pamatu.

Mēs paziņosim par Jūsu pieprasījumu (pieprasījumiem) arī citām personām, kurām mēs būsim nodevuši Jūsu personas datus.

Kā iesniegt sūdzību par Jūsu datu lietošanu vai īstenot savas tiesības?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personas datiem, tostarp saistībā ar jebkurām savām iepriekš norādītajām tiesībām, Jūs varat vērsties pie mūsu datu aizsardzības speciālista, un mēs izmeklēsim Jūsu pieteikumus.

Datu aizsardzības speciālists: DPO_LV@intrum.com

Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde vai, Jūsuprāt, mēs apstrādājam Jūsu datus netaisnīgi vai prettiesiski, Jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Sīkāka informācija par Datu valsts inspekciju un tās sūdzību izskatīšanas procedūru ir pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv

Ja Jums rodas jebkādi papildu jautājumi par to, kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, Jūs varat sazināties ar mums, vēršoties pie mūsu Datu aizsardzības speciālista.

Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un pilnveidojam savus Pakalpojumus un Tīmekļa vietni, mēs dažkārt varam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Šādas izmaiņas neierobežos jūsu tiesības. Pēc būtisku izmaiņu Privātuma politikā veikšanas vai, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir nepieciešams, mēs informēsim Jūs, izmantojot Intrum tīmekļa vietni, kā arī mēs varam jums paziņot pa pastu, pa e-pastu vai citā veidā ne vēlāk kā 20 kalendārās dienas pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā. Pēc pieprasījuma Privātuma politika ir pieejama arī ierodoties Intrum birojā.

Intrum Privātuma politika, spēkā no 2020. gada 14. septembra