Ilgtspējība – mūsu uzņēmuma būtība

Intrum ir spēcīga globāla apņemšanās nodrošināt ilgtspējību. Ilgtspējība ir svarīgs stūrakmens, kas veido mūsu uzņēmuma pamatu.

Intrum neapstrīdami ir vadošā kredītu pārvaldības sabiedrība nozares tirgū. Ar vairāk nekā 8000 darbinieku un pārstāvniecībām 24 Eiropas tirgos mūsu ģeogrāfiskais apmērs un darbības joma ir unikāla. Mūsu unikālā tirgus līdera pozīcija uzliek mums lielu atbildību. Mēs esam paraugs savā nozarē. Mums ir gan iespēja, gan pienākums noteikt jaunus standartus un mainīt to, kā cilvēki uztver kredītu pārvaldību. Izmantojot ētikas un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi, mūsu mērķis ir kļūt par patiesu savas nozares etalonu.

Mūsu vīzija Intrum – būt uzticamam un cienījamam ikviena acīs, kas sniedz un saņem kredītu. Mēs uzskatām, ka orientēšanās uz ilgtspēju ir svarīga, lai mēs izpildītu šo vīziju.

Mūsu misija – palīdzēt uzņēmumiem uzplaukt, rūpējoties par saviem klientiem – definē mūsu lomu sabiedrībā un vada mūs ikdienas darbā un biznesa attīstībā. Mūsu uzdevums ir radīt kopēju vērtību uzņēmumiem un sabiedrībai, kur iegūst visi, uzņēmumiem tiek savlaicīgi samaksāts un pilsoņi atbrīvojas parādiem. Ar Intrum mēs vēlamies sniegt ilgstošu ieguldījumu: mēs sevi redzam kā uzņēmumu, valdību un citu ieinteresēto personu partnerus, radot stabilu ekonomiku.

Mūsu mērķis ir pavērt ceļu stabilai ekonomikai privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Mēs uzskatām kredītus par nozīmīgu augošas un veselīgas ekonomikas daļu. Cilvēkiem un uzņēmumiem ir nepieciešami ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumi, lai varētu paplašināties un veidot sev vēlamo dzīvi. Tomēr, ja kredīti tiek izsniegti pārāk pavirši, tie var kļūt bīstami indivīdam un sabiedrībai kopumā. Nodrošinot, ka uzņēmumiem tiek samaksāts, vienlaikus palīdzot cilvēkiem izkļūt no parādiem, mēs tirdzniecību padarām vienkāršu, drošu un godīgu. Tādējādi mēs paveram ceļu stabilai ekonomikai privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā.

Mūsu pamatvērtības – empātija, ētika, aizrautība un risinājumi – atspoguļo to, kā mēs strādājam Intrum, un vērtības, kurām mēs patiesi ticam. Vairāk informācijas par mūsu pamatvērtībām pieejama šeit.

Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīva Global Compact

2016. gadā mēs spērām svarīgu soli saistībā ar saviem ilgtspējības centieniem un parakstījām pasaules lielāko korporatīvās ilgtspējas Apvienoto Nāciju iniciatīvu Global Compact. Kā Global Compact līgumslēdzēja puse mēs esam apņēmušies integrēt Global Compact iniciatīvu un tās desmit principus savā biznesa stratēģijā, kultūrā un ikdienas darbā. Global Compact principi izriet no starptautiski atzītām konvencijām un deklarācijām, piemēram, Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas. Attiecībā uz Intrum, tostarp darbiniekiem un mūsu piegādātājiem, šīs konvencijas un deklarācijas ir būtiskas, tās ir arī integrētas mūsu Rīcības kodeksā.

Katru gadu mēs sniedzam publisku ziņojumu, kurā atspoguļojam savu progresu tajā, kā mēs strādājam, lai uzlabotu savu sniegumu cilvēktiesību, darba, vides un korupcijas apkarošanas jomā un kā integrējam Global Compact principus savā biznesā.

Intrum pēta maksājumu uzvedību Eiropā

Ilgu laiku mēs pētām patērētāju un uzņēmumu maksāšanas uzvedību. Kopš 1998. gada mēs gatavojam ikgadēju ziņojumu, pētot maksājumu uzvedību un finansiālo stāvokli Eiropas uzņēmumos. Savā Eiropas Maksājumu ziņojumā (2017) noskaidrojām, ka pieaug spiediens maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) pieņemt ilgākus maksājumu termiņus. Tāpat arī konstatējām, ka īsāki maksājumu termiņi veicinātu vairāk darba vietu, jo sevišķi mazos un vidējos uzņēmumos (MVU). Šeit ir pieejams mūsu Eiropas Maksājuma ziņojums (2018).

Eiropas Patērētāju maksājumu ziņojumā (2017) esam pētījuši Eiropas patērētāju maksājumu uzvedību un attieksmi. Mūsu ziņojums rāda, ka vecāki ir neaizsargāti pret sociālo spiedienu, kas liek bērnu interesēs tērēt vairāk naudas, nekā viņi var atļauties. Katrs trešais vecāks Eiropā pēdējā gada laikā ir sajutis sociālo spiedienu, lai nopirktu saviem bērniem to, ko nevar atļauties. Lielākā daļa no viņiem (87 %) tā arī rīkojas un, ļaujoties sociālajam spiedienam, veic pirkumu. Pilns ziņojuma saturs pieejams šeit.