Paziņojums par konfidencialitāti

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz jums un jūsu pieteikumā norādītajiem personas datiem, jo jūs piesakāties uz amatu uzņēmumā Intrum.

Paziņojums par Konfidencialitāti – Amatu Kandidāti

Intrum ir starptautisks uzņēmums ar daudzām dažādām pārstāvniecībām dažādās valstīs. Saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti par jūsu personas datu aizsardzību ir atbildīga Intrum struktūrvienība, kurai esat iesniedzis savu pieteikumu (datu pārzinis). Šajā paziņojumā paskaidrots, kā mēs atlases procesā izmantosim no jums un no trešajām pusēm ievāktos personas datus.

Mēs varam periodiski atjaunināt šo politiku, neinformējot jūs, tāpēc regulāri pārlasiet to. Šī konfidencialitātes politikas versija ir publicēta 2018. gada 1. aprīlī.

 1.Personas datu veidi

Jums iesniedzot savu pieteikumu, mēs ievāksim šādu informāciju:

 • Kontaktinformācija. Piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
 • Informācija no jūsu dzīvesgājuma/CV. Piemēram, jūsu karjeras vēsture, izglītība, valodu un citas prasmes, kā arī cita informācija, kuru būsiet izvēlējies iekļaut savā dzīvesgājumā/CV.
 • Motivācijas vēstule. Visa informācija, kuru būsiet izvēlējies iekļaut savā motivācijas vēstulē.
 • Tiesības strādāt. Jums var nākties pierādīt, ka esat juridiski tiesīgs uzņemties darbu.
 • Labas reputācijas apliecinājums. Atkarībā no amata būtības un konkrētās valsts mēs varam lūgt jūs valsts iestādē saņemt izziņu, kurā apliecināts, ka jūs neesat bijis notiesāts par noziegumiem, kas padarītu jūs par nepiemērotu kandidātu konkrētajam amatam.

 

Atkarībā no amata, uz kuru jūs piesakāties, mēs varam ievākt informāciju arī no trešajām pusēm:

 • Iekšējie pieteikumi. Ja jūs jau strādājat Intrum un piesakāties citam amatam, mēs varam izmantot jūsu personāla lietā esošo informāciju papildus tai informācijai, kuru iesniedzāt mums, piesakoties amatam.
 • Novērtēšana. Mēs varam veikt jūsu prasmju, personības vai kognitīvo spēju novērtēšanu. Šāda novērtēšana parasti tiek veikta, izmantojot trešās puses programmatūru vai trešās puses uzņēmumu, kas dalīsies rezultātos ar mums. Pirms šāda novērtējuma veikšanas mēs sniegsim jums sīkāku informāciju par jūsu konkrēto situāciju.
 • Potenciālo darbinieku pārbaude. Atkarībā no amata būtības un konkrētās valsts mēs varam lūgt darbinieku pārbaudes speciālistu noskaidrot, vai nepastāv kādi apstākļi, kas padarītu jūs par nepiemērotu kandidātu konkrētajam amatam. To, vai pārbaude tiks veikta, kā arī tās apjomu un mērķi mēs apspriedīsim ar jums pirms tās veikšanas.
 • Atsauksmes. Mēs varam izlemt ievākt atsauksmes no cilvēkiem, kuri ir iepriekš strādājuši ar jums. Parasti mēs sazināmies tikai ar tiem cilvēkiem, kuru vārdus un kontaktinformāciju esat norādījis. Ja jūs jau esat Intrum darbinieks, mēs varam lūgt atsauksmes jūsu vadītājam un/vai kolēģiem, neinformējot jūs par to.

 

Noteiktos gadījumos mēs varam apstrādāt arī sensitīvus datus, piemēram, datus par jūsu dzimumu, lai nodrošinātu daudzveidīgu kandidātu un darbinieku grupu.

 

2. Datu apstrādes nolūki

 Datu pārzinis apstrādās jūsu datus šādos nolūkos:

 • Atlase. Mēs apstrādājam jūsu informāciju, lai noteiktu, vai esat kvalificēts kandidāts amatam, kuram esat pieteicies.
 • Strīdu izšķiršana. Mēs varam apstrādāt personas datus, lai risinātu strīdus, sūdzības vai juridiskas procedūras.
 • Likumu ievērošana. Mums var nākties apstrādāt jūsu personas datus, lai nodrošinātu atbilstību likumiem vai izpildītu tiesas nolēmumu.

 

3. Puses, kurām var būt pieeja jūsu datiem

Datu pārzinis var dalīties jūsu personas datos ar trešajām pusēm šādos gadījumos:

 • ievācot informāciju no trešajām pusēm (kā aprakstīts iepriekš), mēs izpaudīsim tām jūsu vārdu un citus datus, kas tām nepieciešami, lai sniegtu mums attiecīgo informāciju par jums;
 • mēs varam sniegt jūsu personas datus trešajām pusēm, kuras rīkojas mūsu vārdā, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem. Šādos gadījumos trešās puses var izmantot jūsu personas datus tikai iepriekš minētajos nolūkos un tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem;
 • mūsu darbiniekiem būs pieeja personas datiem. Šajā gadījumā pieeja tiks nodrošināta tikai iepriekš minētajos nolūkos un tikai tad, ja uz darbinieku attieksies pienākums ievērot konfidencialitāti;
 • mēs varam izpaust jūsu personas datus, piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts iestādēm, ja to nosaka likums vai tiesas nolēmums.

 

4. Jūsu personas datu uzglabāšanas vieta

Kamēr jūsu personas dati atrodas mūsu pārziņā, tie būs pieejami darbiniekiem Eiropas Ekonomikas zonā. Jūsu dati var būt pieejami arī Šveicē, kuras likumi nosaka Eiropas Savienībai līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni.

 

Intrum izmanto trešo pušu pakalpojumu sniedzējus jūsu datu uzglabāšanai arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, tostarp, bet ne tikai Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Šajās valstīs parasti nav spēkā likumi, kas pasargā jūsu personas datus tikpat rūpīgi, kā tas tiek darīts Eiropas Savienībā. Šā iemesla dēļ Intrum ar trešajām pusēm noslēdz līgumus, kas nodrošina jūsu personas datu aizsardzību. Ja vēlaties saņemt šāda līguma kopiju, lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar mums. Mēs varam izmantot arī programmu Privacy Shield, kuras ietvaros ASV uzņēmumi apņemas nodrošināt augstāku datu aizsardzības līmeni, nekā noteikts ASV likumos. Lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju, ja vēlaties uzzināt vairāk.

 

5. Personas datu saglabāšana

Mēs saglabājam jūsu personas datus noteiktu laika periodu un dzēsīsim tos, kad tie vairs nebūs jāapstrādā iepriekš minētajos nolūkos. Tas nozīmē, ka mēs saglabāsim jūsu datus atlases procesa laikā un dzēsīsim tos, kad būsim atraduši piemērotu kandidātu. Ja mēs izvēlēsimies jūs, mēs saglabāsim jūsu personas datus personas lietā saskaņā ar mūsu darbaspēka konfidencialitātes vadlīnijām.

 

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī pēc atlases procesa, ja joprojām norit tiesvedība vai jūs esat devis mums atļauju saglabāt jūsu personas datus ilgāku laika periodu.

 

6. Jūsu datu apstrādes juridiskais pamatojums

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu likumisko interesi. Mūsu likumiskā interese šajā gadījumā ir pieņemt darbā kvalificētus kandidātus. Dažos gadījumos mums būs juridiski noteikts pienākums apstrādāt jūsu personas datus.

 

7. Jūsu datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības

Saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības regulu jums ir noteiktas tiesības.

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt mūsu uzglabātās personīgās informācijas kopiju un noteiktu informāciju par to, kā to izmantojam.

 

Jūsu personas dati parasti tiks sniegti jums rakstveidā, ja vien nebūsiet pieprasījis citādi, vai, ja būsiet iesniedzis pieprasījumu elektroniski, iespēju robežās informācija jums arī tiks sniegta elektroniski.

 

Tiesības labot

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka par jums uzglabātā informācija ir pareiza un pilnīga. Tomēr, ja uzskatāt, ka tā nav pareiza, varat lūgt mūs to atjaunināt vai labot.

 

Tiesības uz dzēšanu

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt mums dzēst savu personīgo informāciju, piemēram, gadījumos, kad no jums ievāktā personīgā informācija vairs nav nepieciešama sākotnējam nolūkam vai jūs atsaucat savu piekrišanu. Taču tas tiks izvērtēts saistībā ar citiem faktoriem. Piemēram, mums var būt juridiski vai normatīvi pienākumi, kas liedz mums pildīt jūsu pieprasījumu.

 

Tiesības ierobežot apstrādi

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt mums pārtraukt jūsu personīgās informācijas izmantošanu, piemēram, ja uzskatāt, ka mūsu uzglabātā personīgā informācija par jums ir nepareiza vai ka mums vairs nav vajadzības izmantot jūsu personīgo informāciju.

 

Tiesības uz datu pārnesamību

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt pārsūtīt mums sniegto personīgo informāciju citai trešajai pusei pēc savas izvēles.

 

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi mūsu likumīgajās interesēs, kā to darām šajā konkrētajā gadījumā. Ja vien mums nebūs pārliecinoša likumīga iemesla turpināt apstrādi, mēs pēc jūsu iebilduma pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi konkrētajā nolūkā. Taču ņemiet vērā, ka mēs vairs nevarēsim apsvērt jūsu kandidatūru.

 

Ar automatizētu lēmumu pieņemšanu saistītās tiesības

Jums ir tiesības netikt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai, kas var atstāt juridiskas vai citādā ziņā būtiskas sekas uz jums. Intrum parasti neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu atlases procesā, taču, ja esat ticis pakļauts automatizētai lēmumu pieņemšanai un nepiekrītat iznākumam, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju, un lūgt mūs pārskatīt lēmumu.

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

Lielākoties personas datu apstrāde nav atkarīga no jūsu piekrišanas. Taču var gadīties, ka konkrētos gadījumos lūgsim jūsu piekrišanu. Šādā gadījumā jums ir visas tiesības nepiekrist turpmākai savas personīgās informācijas izmantošanai.

 

8. Kontaktinformācija

Ja vēlaties sazināties ar mums par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz inkasso.lv@intrum.lv.