Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Paziņojums par konfidencialitāti

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz jums un jūsu pieteikumā norādītajiem personas datiem, jo jūs piesakāties uz amatu uzņēmumā Intrum.

 1.Apstrādājamo personas datu veidi

Jums iesniedzot savu pieteikumu vakancei, mēs varam apstrādāt šādus jūsu personas datus:

Personu identificējoša in formācija un kontaktinformācija. Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Dati, kas saistīti ar izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, profesionālajām prasmēm un īpašībām. Informācija par izglītību, svešvalodu prasmēm, profesionālajām prasmēm un spējām; informācija par karjeras vēsturi un darba pieredzi (darba vietas, amati, darba stāžs); īpašības un cita informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu kandidāta piemērotību piedāvātajai amata vietai un kas norādīta kandidāta dzīves aprakstā un / vai motivācijas vēstulē.

Ja jūs jau esat nodarbināts “Intrum” un piesakāties citam amatam uzņemumā, mēs varam izmantot arī informāciju no jūsu personas lietas, lai papildinātu jūsu sniegto informāciju, piesakoties vakancei.

Dati, kas nepieciešami vispārējai, profesionālo prasmju un personības novērtēšanai.. Attiecīgos gadījumos mēs varam lūgt jūsu piekrišanu jūsu prasmju, personības vai izziņas spējas novērtēšanas veikšanai. Šādi novērtējumi parasti tiek veikti, izmantojot trešās puses programmatūru vai trešās puses uzņēmumu, kurš sniegs mums informāciju par jūsu novērtējuma rezultātiem. Pirms šāda novērtējuma veikšanas jums, atbilstoši situācijai, tiks sniegta papildu informācija.

Dati, kas nepieciešami pārbaudes veikšanai pirms darba attiecību uzsākšanas. Atkarībā no tā, uz kādu amatu jūs piesakāties, mēs varam veikt pārbaudi pirms darba attiecību uzsākšanas, lai novērtētu interešu konflikta riska līmeni, kā arī, vai nav citu apstākļu, kas neļautu jums ieņemt attiecīgo amatu. Neatkarīgi no tā, vai šāda pārbaude tiks vai netiks veikta, ar jums tiks apspriests iespējamās pārbaudes mērķis un apmērs..

Atsauksmes. Mēs varam lūgt atsauksmes (ievakt jūsu personas datus, kas saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un īpašībām) no personām, kuras ir iepriekš strādājušas ar jums. Ja mēs nolemjam iegūt šīs atsauksmes, jūs par to tiksiet iepriekš pienācīgi informēts. Tiklīdz mēs būsim saņēmuši jūsu piekrišanu, mēs varam lūgt atsauksmes no personām, ar kurām pašlaik strādājat. Parasti mēs sazināmies tikai ar tiem cilvēkiem, kuru vārdus un kontaktinformāciju esat norādījis. Ja esat jau Intrum darbinieks, mēs varam lūgt jūsu vadītāja un / vai kolēģu atsauksmes par jums. 

2. Datu apstrādes nolūki

Datu pārzinis apstrādās jūsu datus šādos nolūkos:

Atlase. Mēs apstrādājam personas datus, lai sazinātos ar kandidātu un vienotos par iespējamiem intervijas datumiem, novērtētu kandidāta profesionālo piemērotību vakancei, sagatavotu nepieciešamos dokumentus kandidāta nodarbināšanai utt.

Pārbaudes veikšana pirms darba attiecību uzsākšanas.  Dažos gadījumos mums ir jāapstrādā dati, lai veiktu kandidāta pārbaudi, lai kostatētu, ka nepastāv interešu konflikta risks, vai nav citu apstākļu, kas neļautu jums ieņemt amatu, uz kuru jūs piesakāties.

Strīdu izšķiršana. Mēs varam apstrādāt personas datus, lai risinātu strīdus, sūdzības vai juridiskas procedūras.

3. Puses, kurām var būt pieeja jūsu datiem

Intrum, saskaņā ar personas datu aizsardzības tiesību aktiem, var dalīties jūsu personas datos ar trešajām pusēm šādos gadījumos:

- Ievācot informāciju no trešajām pusēm (kā aprakstīts iepriekš), mēs izpaudīsim tām jūsu vārdu un citus datus, kas tām nepieciešami, lai sniegtu mums attiecīgo informāciju par jums;

- Mēs varam sniegt jūsu personas datus trešajām pusēm (apstrādātājiem), kuras rīkojas mūsu vārdā, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem. Šādos gadījumos datu apstrādātāji var izmantot jūsu personas datus tikai iepriekš minētajos nolūkos un tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem;

- Mēs varam izpaust jūsu personas datus, piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts iestādēm, ja to nosaka likums vai tiesas nolēmums;

- Mēs varam nodot jūsu personas datus Intrum grupas uzņēmumiem, bet tikai tādā mērā, cik to atļauj  personas datu aizsardzības tiesību akti. Citiem datu saņēmējiem pamatotos gadījumos;

Intrum darbiniekiem ir pieeja personas datiem, bet tikai iepriekš minētajos nolūkos un tikai tad, ja uz darbinieku attieksies pienākums ievērot konfidencialitāti.

4. Jūsu personas datu uzglabāšanas vieta

Kamēr jūsu personas dati atrodas mūsu pārziņā, tie būs pieejami darbiniekiem Eiropas Ekonomikas zonā. Jūsu dati var būt pieejami arī Šveicē, kuras likumi nosaka Eiropas Savienībai līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni.

Intrum var izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus jūsu datu uzglabāšanai arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, tostarp, bet ne tikai Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Šajās valstīs parasti nav spēkā likumi, kas pasargā jūsu personas datus tikpat rūpīgi, kā tas tiek darīts Eiropas Savienībā. Šā iemesla dēļ Intrum ar trešajām pusēm noslēdz līgumus, kas nodrošina jūsu personas datu aizsardzību. Ja vēlaties saņemt šāda līguma kopiju, lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar mums. Mēs varam izmantot arī programmu Privacy Shield, kuras ietvaros ASV uzņēmumi apņemas nodrošināt augstāku datu aizsardzības līmeni, nekā noteikts ASV likumos. Lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju, ja vēlaties uzzināt vairāk.

5. Personas datu saglabāšana 

Mēs saglabājam jūsu personas datus noteiktu laika periodu un dzēsīsim tos, kad tie vairs nebūs jāapstrādā iepriekš minētajos nolūkos. Tas nozīmē, ka mēs saglabāsim jūsu datus atlases procesa laikā un dzēsīsim tos, kad būsim atraduši piemērotu kandidātu. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī pēc atlases procesa, ja joprojām norit tiesvedība vai jūs esat devis mums atļauju saglabāt jūsu personas datus ilgāku laika periodu. Ja mēs izvēlēsimies jūs, mēs saglabāsim jūsu personas datus personas lietā saskaņā ar mūsu darbinieku datu aizsardzības instrukciju.

Ja jūs sniedzat savu piekrišanu, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus 1 gadu pēc atlases procesa beigām, lai informētu Jūs par uzņēmuma vakancēm.

6. Jūsu datu apstrādes juridiskais pamatojums

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu likumisko interesi. Mūsu likumiskā interese šajā gadījumā ir pieņemt darbā kvalificētus kandidātus. Dažos gadījumos mums būs juridiski noteikts pienākums apstrādāt jūsu personas datus.

7. Jūsu datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības

Saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības regulu jums ir noteiktas tiesības.

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt mūsu uzglabātās personīgās informācijas kopiju un noteiktu informāciju par to, kā to izmantojam.

 Informācija par jūsu personas datu apstrādi parasti tiks sniegta jums rakstveidā, ja vien nebūsiet pieprasījis citādi, vai, ja būsiet iesniedzis pieprasījumu elektroniski, iespēju robežās informācija jums arī tiks sniegta elektroniski.

Tiesības labot

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka par jums uzglabātā informācija ir pareiza un pilnīga. Tomēr, ja uzskatāt, ka tā nav pareiza, varat lūgt mūs to atjaunināt vai labot.

Tiesības uz dzēšanu

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt mums dzēst savu personīgo informāciju, piemēram, gadījumos, kad no jums ievāktā personīgā informācija vairs nav nepieciešama sākotnējam nolūkam vai jūs atsaucat savu piekrišanu. Taču tas tiks izvērtēts saistībā ar citiem faktoriem. Piemēram, mums var būt juridiski vai normatīvi pienākumi, kas liedz mums pildīt jūsu pieprasījumu.

Tiesības ierobežot apstrādi

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt mums pārtraukt jūsu personīgās informācijas izmantošanu, piemēram, ja uzskatāt, ka mūsu uzglabātā personīgā informācija par jums ir nepareiza, vai ka mums vairs nav vajadzības izmantot jūsu personīgo informāciju.

Tas nozīmē, ka šajā gadījumā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus (izņemot personas datu glabāšanu) ar jūsu piekrišanu vai ar mērķi pieprasīt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskas prasības, lai aizsargātu citas personas tiesības vai aizsargātu sabiedrības intereses. Jūs varat arī lūgt ierobežot apstrādi, ja mēs apstrādājam jūsu datus prettiesiski, bet jūs nevēlaties, lai mēs to dzēšam.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt pārsūtīt jums un / vai citam datu pārzinim jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, un kuru apstrādi mēs veicam pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nodrošināšanai, strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā. 

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi mūsu likumīgajās interesēs. Ja vien mums nebūs pārliecinoša likumīga iemesla turpināt apstrādi, mēs pēc jūsu iebilduma pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi konkrētajā nolūkā.

Ar automatizētu lēmumu pieņemšanu saistītās tiesības

Jums ir tiesības netikt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai, kas var atstāt juridiskas vai citādā ziņā būtiskas sekas uz jums. Intrum parasti neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu atlases procesā, taču, ja esat ticis pakļauts automatizētai lēmumu pieņemšanai un nepiekrītat iznākumam, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju, un lūgt mūs pārskatīt lēmumu.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Lielākoties personas datu apstrāde nav atkarīga no jūsu piekrišanas. Taču var gadīties, ka konkrētos gadījumos lūgsim jūsu piekrišanu. Šādā gadījumā jums ir visas tiesības nepiekrist turpmākai savas personīgās informācijas izmantošanai.

8. Kā sazināties ar mums saistībā ar jūsu personas datu apstrādi un datu subjekta tiesībām

Ja vēlaties sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu saistībā ar jūsu personas datu vai datu subjekta tiesību apstrādi, jūs varat sūtīt e-pastu uz DPO_LV@intrum.com.

Ja mūsu atbilde ir neapmierinoša vai jūs uzskatāt, ka mēs prettiesiski apstrādājam jūsu personas datus, jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju (Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011)