Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Jūsu dati ir drošībā

Mums ir būtiski, lai Jūs izprotat, kādus personas datus par Jums mēs apstrādājam, kāpēc mēs to darām un kādas ir Jūsu tiesības.

Privātuma politika

Intrum strikti ievēro visu ar mums saistīto datu subjektu privātumu; neatkarīgi no tā, vai mēs apstrādājam personas datus patstāvīgi vai citu pušu vārdā. Mums ir būtiski, lai Jūs izprotat, kādus personas datus par Jums mēs apstrādājam, kāpēc mēs to darām un kādas ir Jūsu tiesības. Tāpēc mēs lūdzam iepazīties ar šo Privātuma politiku, kas sniegs Jums vairāk informācijas par Jūsu personas datu apstrādi no Intrum puses.

Privātuma politika apraksta to, kā mēs apstrādājam personas datus, kad mēs darbojamies kā pārzinis, piemēram, veicot parāda piedziņas darbības un pārņemot parādu. Dažos pakalpojumos mēs darbojamies tikai kā apstrādātājs un apstrādājam Jūsu personas datus mūsu Klientu uzdevumā, piemēram, sniedzot atgādinājuma pakalpojumu. Lai saņemtu vairāk informācijas par to, kādā veidā Jūsu personas datus apstrādā saistībā ar šiem pakalpojumiem, lūdzam vērsties pie Jūsu līguma puses.

Mēs varam apstrādāt ar Jums saistītos personas datus dažādos veidos un dažādās situācijās atkarībā no tā, vai Jūs esat Klients, patērētājs, pakalpojuma sniedzējs vai darba pretendents. Mēs varam apstrādāt arī mūsu tīmekļvietnē (tīmekļvietnēs) apmeklētāju personas datus, atkarībā no tā, kā Jūs vēlaties sazināties ar mums. Neatkarīgi no situācijas mēs apsolām nekādā gadījumā nepārdot, nekomercializēt un neizmantot Jūsu personas datus, pārkāpjot piemērojamos datu aizsardzības likumus.

Ja esat Parādnieks, lūdzam skatīt sīkāku informāciju par Jūsu datu apstrādi šeit.

Ja esat darba pretendents, lūdzam skatīt sīkāku informāciju par Jūsu datu apstrādi šeit.

Ja esat esošs vai potenciāls Klients, pakalpojuma sniedzējs vai Jums ir jebkāda cita veida sadarbība ar mums, kā ietvaros mums ir piekļuve Jūsu personas datiem, lūdzam skatīt sīkāku informāciju par Jūsu datu apstrādi šeit.

Ja vēlaties paziņot mums par personas datu pārkāpumu vai nosūtīt mums pieprasījumu saistībā ar Jūsu datu subjekta tiesībām, lūdzam skatīt saiti šajā tīmekļvietnē.

Privātuma politika

Šī politika attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi no mūsu puses, ja Jūs esat mūsu esošā vai turpmākā klienta, pakalpojuma sniedzēja vai darījuma partnera pārstāvis.  

Kāpēc mums ir piekļuve Jūsu datiem un mēs tos apstrādājam?

Lai noslēgtu un izpildītu līgumu starp mums un Jums vai uzņēmumu, ko Jūs pārstāvat, mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Mēs varam apstrādāt arī mūsu tīmekļvietnes (tīmekļvietņu) apmeklētāju personas datus, atkarībā no tā, kā Jūs vēlaties sazināties ar mums. Jūs var ieinteresēt mūsu piedāvātie kursi vai pasākumi vai mūsu sniegtā informācija.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai tad, ja mums būs attiecīgs juridiskais pamats to darīt. Tas nozīmē, ka apstrādei jābūt nepieciešamai, lai izpildītu līgumu, kura puse esat Jūs vai uzņēmums, ko Jūs pārstāvat, vai lai veiktu pasākumus pēc Jūsu pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. Atbilstoši mūsu leģitīmām interesēm mēs varam lietot Jūsu datus arī, lai sniegtu Jums informāciju par mūsu pakalpojumiem, prospektiem, analīzēm, pasākumiem, apmācībām, kas visdrīzāk būs Jūsu labākajās interesēs, vai lai varētu izpildīt nepieciešamos vai vēlamos uzdevumus, kas tiek sagaidīti Jūsu pārstāvēto darījuma attiecību ietvaros.

Mums ir likumīgs pienākums sniegt Jūsu personas datus, ja mūs pārbauda attiecīgās iestādes, un nolūkā novērst, pārraudzīt un pierādīt krāpniecisku darbību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citas noziedzīgas darbības.

Jūsu datus uzglabās drošībā saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu.

Kādus personas datus par mani jūs apstrādājat un kādā nolūkā?

Mēs paturam nepieciešamo informāciju līgumisko vai darījuma attiecību pārvaldīšanai. Lai mēs varētu ar Jums sazināties un nodrošināt drošu un patiesu identificēšanu, mums ir nepieciešams Jūsu vārds, uzvārds, amata nosaukums un kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

Lai mēs varētu izpildīt savus likumīgos pienākumus, kas saistīti, piemēram, ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, mums var būt nepieciešama arī pases vai tamlīdzīgas identifikācijas un ar to saistītā informācija.

Mūsu darbinieku drošībai un lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību, dažās vietās mēs arī izmantojam uzstādītas videonovērošanas kameras un lūdzam Jūs iesniegt, piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, lai ievadītu tos mūsu atrašanās vietā. Ja vien mums nav likumīgu pienākumu saglabāt ierakstus, mēs tos dzēsīsim pēc neilga laika.

Mums ir likumīgs pienākums sniegt Jūsu personas datus, ja mūs pārbauda attiecīgās iestādes, un nolūkā novērst, pārraudzīt un pierādīt krāpniecisku darbību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citas noziedzīgas darbības.

Ja vien ar Jums nav panākta cita vienošanās vai tas nav nepieciešams likumīgu prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, mēs neiekļausim īpašu kategoriju personisko informāciju (ko bieži sauc par sensitīviem personas datiem, proti, dati, kas atklāj rases vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, dalību arodbiedrībā un ar veselību vai dzimumdzīvi saistītu datu apstrādi).

Vai jūs nodosiet manus personas datus citām personām?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem piegādātājiem, kuri veicina un/vai nodrošina daļu no mūsu pakalpojumiem, piemēram, drukāšanas un pasta pakalpojumu sniedzējiem, juridiskajiem pārstāvjiem. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citiem mūsu Klientiem, ja Jūs pārstāvat sadarbības partneri, kurš veido daļu no pakalpojumiem, ko mēs tiem sniedzam, vai valsts pārvaldes iestādēm.

Mūsu darbiniekiem būs piekļuve personas datiem. Šajā gadījumā piekļuve tiks nodrošināta tikai iepriekš minētajos nolūkos un tikai tad, ja uz darbinieku attieksies pienākums ievērot konfidencialitāti.

Vai manus personas datus nosūtīs uz citu valsti?

Tā kā esam daļa no Intrum grupas, mēs varam nosūtīt Jūsu datus uz citu valsti. Ja mēs to darīsim, mēs nodrošināsim atbilstošus aizsardzības mehānismus, lai ievērotu ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības. Jūsu personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) robežām. Taču starptautiskās parādu atgūšanas gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu pārstāvjiem, kas strādā attiecīgajā valstī. Mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai tie uzglabātu Jūsu datus vai piekļūtu tiem, arī ārpus EEZ, tostarp, bet ne tikai Amerikas Savienotajās Valstīs. Mēs nekādā gadījumā nenosūtīsim Jūsu personas datus ārpus EEZ, nenodrošinot Jūsu personas datu drošību un aizsardzību. Līdz ar to mēs pārliecināmies, lai jebkuri saņēmēji būtu parakstījuši ES standartklauzulas un ka tiek īstenoti nepieciešamie papildu aizsardzības pasākumi, lai pamatotu nosūtīšanu, vai ka valsts garantē atbilstošu aizsardzību saskaņā ar datu aizsardzības likumu. Mēs varam izpaust informāciju ārpus šīm grupām, lai palīdzētu novērst krāpnieciskas darbības vai ja to pieprasa likums.

Cik ilgi jūs uzglabājat manus personas datus?

Mēs glabāsim Jūsu datus ne ilgāk kā nepieciešams likumīgiem nolūkiem, kādos tie tika saņemti, kamēr mums būs leģitīmas intereses tos glabāt, piemēram, līdz mūsu līguma darbības izbeigšanai un/vai kamēr neiestājas likumā paredzētais noilguma termiņš, lai mēs varētu sevi aizsargāt no juridiskām prasībām. Mums ir arī juridisks pienākums glabāt Jūsu personas datus noteiktu laiku, lai novērstu un konstatētu krāpniecisku darbību un pierādītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī finanšu auditu vajadzībām.

Ciktāl tas attiecas uz dublējumkopijām, mēs dzēsīsim Jūsu datus no savām dublējumkopijām, taču tikai, ja un kad dublējumkopijas ieraksts ir jāatjauno saskaņā ar mūsu dublējumkopiju politiku. Ja dublējumkopiju politika paredz dublējumkopijas dzēšanu, mēs pilnībā dzēsīsim Jūsu datus.

Vai es tikšu pakļauts automatizētai lēmumu pieņemšanai?

Mēs neizmantosim Jūsu personas datus automatizētai lēmumu pieņemšanai.

Kādas ir manas tiesības?

Ir būtiski, lai Jūs izprastu, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus un vēlamies, lai Jūs apmierina tas, kā mēs to darām. Pat ja mums nav nepieciešama Jūsu atļauja, lai apstrādātu Jūsu personas datus, Jums ir daudz tiesību attiecībā uz savu personas datu apstrādi.

Jūsu tiesības un ko tas nozīmē?

Piekļuves tiesības.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tostarp informāciju par to:

  • Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus
  • Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam
  • Kam mēs izpaužam Jūsu personas datus
  • Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus un kritērijiem, ko mēs izmantojam minētā laikposma noteikšanai
  • Kādas ir Jūsu tiesības
  • No kādiem avotiem mēs esam saņēmuši Jūsu personas datus (ja mēs tos neesam saņēmuši no Jums)
  • Vai apstrādē ietilpst automatizēta lēmumu pieņemšana (tā saucamā profilēšana)
  • Ja Jūsu personas dati tika nosūtīti valstij ārpus EEZ robežām, kā mēs nodrošinām Jūsu personas datu aizsardzību.

Visa iepriekš minētā informācija ir pieejama šajā Privātuma politikā.

Jums ir tiesības pieprasīt arī savu mūsu apstrādē esošo personas datu kopiju. Taču papildu kopijas tiks izsniegtas par maksu.

Tiesības labot

Ir būtiski, lai mūsu rīcībā būtu pareiza informācija par Jums, un mēs lūdzam noteikti informēt mūs, ja kādi no Jūsu personas datiem nav pareizi, piemēram, Jūs esat mainījis savu uzvārdu vai dzīvesvietu.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības „tikt aizmirstam”)

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus prettiesiskā veidā, piemēram, ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus ilgāk, nekā tas nepieciešams, vai bez pamatota iemesla, Jums ir tiesības lūgt mums dzēst šo informāciju.

Tiesības ierobežot apstrādi

No brīža, kad Jūs esat pieprasījis mums labot savus personas datus vai iebildis pret apstrādi, un kamēr mēs nebūsim spējīgi izmeklēt problēmu un apstiprināt Jūsu personas datu precizitāti (vai mainīt tos, pēc jūsu norādījumiem), Jums ir tiesības pieprasīt ierobežotu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs (izņemot personas datu glabāšanu) varam apstrādāt Jūsu personas datus tikai ar Jūsu piekrišanu, vai ja tas nepieciešams saistībā ar likumīgām prasībām, lai aizsargātu kādas citas personas tiesības vai pastāv būtiskas sabiedrības intereses veikt apstrādi.

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi arī tad, ja apstrāde ir prettiesiska, bet Jūs nevēlaties, lai mēs dzēstu personas datus.

Tiesības iebilst

Ja uzskatāt, ka mums nav tiesību apstrādāt Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi. Šādos gadījumos mēs varam turpināt apstrādi tikai tad, ja varam uzrādīt pārliecinošus attaisnojošus iemeslus, kas atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības. Taču mēs jebkurā gadījumā varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams likumīgu prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums var būt tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati, kurus esat mums iesniedzis apstrādei, pamatojoties uz piekrišanu vai lai izpildītu līgumu, tiktu iesniegti Jums strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības pieprasīt, lai šī informācija tiktu nosūtīta arī citam datu pārzinim.

Piekrišanas atsaukšana

Intrum apstrāde nav balstīta uz piekrišanu. Taču, ņemot vērā to, ka noteiktām apstrādes darbībām jābūt balstītām uz piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt, un mēs attiecīgi pārtrauksim apstrādes darbības, balstoties uz šo juridisko pamatu.

Mēs paziņosim par Jūsu pieprasījumu (pieprasījumiem) arī citām personām, kurām mēs būsim nodevuši Jūsu personas datus.

Kā iesniegt sūdzību par Jūsu datu lietošanu vai īstenot savas tiesības?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personas datiem, tostarp saistībā ar jebkurām savām iepriekš norādītajām tiesībām, Jūs varat vērsties pie mūsu datu aizsardzības speciālista, un mēs izmeklēsim Jūsu pieteikumus.

Datu aizsardzības speciālists: DPO_LV@intrum.com

Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde vai, Jūsuprāt, mēs apstrādājam Jūsu datus netaisnīgi vai prettiesiski, Jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Sīkāka informācija par Datu valsts inspekciju ir pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv 

Ja Jums rodas jebkādi papildu jautājumi par to, kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, Jūs varat sazināties ar mums, vēršoties pie mūsu Datu aizsardzības speciālista.

Datu subjekta tiesības

Ja vēlaties nosūtīt pieprasījumu attiecībā uz jebkuru no jūsu privātuma tiesībām, jūs varat iesniegt pieprasījumu elektroniski šeit.

Datu drošības pārkāpumu

Intrum ir pienākums nodrošināt atbilstošu un samērīgu apstrādājamo personas datu drošību un ziņot uzraugošajai iestādei par pārkāpumiem, kas visticamāk var radīt riskus fizisko personu tiesībām un brīvībai. Ja personas datu drošības pārkāpums visticamāk var radīt augstu risku fizisko personu tiesībām un brīvībai, mums bez nepamatotas kavēšanās ir jāziņo arī iesaistītajam datu subjektam. Lai jūs varētu palīdzēt mums darboties atbilstoši šiem svarīgajiem pienākumiem, mēs iedrošinām jūs informēt mūs par jebkādiem jums zināmajiem datu drošības pārkāpumiem, izmantojot šo anketa.

Sīkdatņu politika

Mēs - SIA Intrum Latvia- izmantojam sīkfailus šajā mājaslapā (www.intrum.lv)

Sīkdatnes ir nelielas, burtus un ciparus saturošas datnes, kas, apmeklējot tīmekļa vietni, tiek izvietotas jūsu ierīcē (datorā, plaukstdatorā utt.). Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu šīs tīmekļa vietnes un tās piedāvāto iespēju izmantošanu. Šīs sīkdatnes ir absolūti nepieciešamas tīmekļa vietnes vai konkrētas tās iespējas izmantošanai. Mēs arī izmantojam sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnes darbības pilnveidošanai, lai uzlabotu jūsu pieredzi, apmeklējot tīmekļa vietni (veiktspējas sīkdatnes), kā arī sīkdatnes, kas sniedz mums iespēju labāk izprast mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tādējādi ļaujot mums uzlabot tīmekļa vietni, produktus, pakalpojumus un tirgvedības pasākumus (analītiskās sīkdatnes). 

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mēs izvietosim veiktspējas un analītiskās sīkdatnes tikai tad, ja esat tam piekritis, atzīmējot attiecīgajā ailītē paziņojumā par sīkdatnēm, kas (sākumā) ir redzams mūsu tīmekļa vietnē. Šis ziņojums var periodiski parādīties atkārtoti, piemēram, ja attiecīgā sīkdatne (skatīt turpmāk “Sīkdatņu iestatījumi”) tiek noraidīta vai izņemta. 

Jūs varat atspējot sīkdatnes jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ievērojiet, ka šāda atspējošana var arī ietekmēt šīs tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai absolūti nepieciešamās sīkdatnes. Tādējādi, ja jūs atspējojat (visas) sīkdatnes, noteiktas vietnes daļas, iespējams, nedarbosies pareizi. Turklāt bez sīkdatnēm mūsu iespējas uzlabot jūsu pieredzi, lietojot mūsu tīmekļa vietni, ir ierobežotas. Piemēram, atkārtoti tiks parādīts paziņojums par sīkdatnēm un jums būs atkārtoti jāizvēlas valoda. Jūs varat arī pielāgot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai saņemtu brīdinājumus par sīkdatņu izvietošanu. 

Tīmekļa vietnē http://www.allaboutcookies.org/ ir pieejama lietderīga vispārējā informācija par sīkdatnēm. 

Sīkdatnes

Absolūti nepieciešamie sīkfaili

Pirmās puses sīkfaili

Uzturētājs: www.intrum.lv
Nosaukums: ASP.NET_SessionId          
Apraksts: universāls platformas sesijas sīkfails, ko izmanto vietnēs, kas veidotas ar Microsoft .NET vidē balstītām tehnoloģijām. To parasti izmanto, lai serveris saglabātu lietotāja sesiju anonīmu.
Darbības ilgums: sesija

Uzturētājs: www.intrum.lv
Nosaukums: __RequestVerificationToken
Apraksts: šis ir pretviltošanas sīkfails, ko iestata tīmekļa lietotnes, kas veidotas ar ASP.NET MVC tehnoloģijām. Tas ir paredzēts, lai apturētu nesankcionētu satura publicēšanu tīmekļa vietnē jeb tā saukto vairāku vietņu pieprasījuma viltošanu. Tas nesatur nekādu informāciju par lietotāju un tiek dzēsts, aizverot tīmekļa pārlūkprogrammu.
Darbības ilgums: sesija

Uzturētājs: intrum.lv
Nosaukums: OptanonAlertBoxClosed
Apraksts: šo sīkfailu iestata tīmekļa vietnes, kurās izmantotas noteiktas OneTrust risinājuma versijas, kas nodrošina atbilstību sīkfailu regulējumam. To iestata pēc tam, kad apmeklētāji ir apskatījuši paziņojumu ar informāciju par sīkfailiem, un dažos gadījumos tikai tad, kad viņi aktīvi aizver paziņojumu. Tas nodrošina, ka tīmekļa vietne nerāda lietotājam ziņojumu vairāk kā vienu reizi. Sīkfaila darbības ilgums ir viens gads, un tas nesatur nekādus personas datus.
Darbības ilgums: viens gads

Uzturētājs: www.intrum.lv
Nosaukums: OptanonConsent
Apraksts: šo sīkfailu iestata OneTrust risinājums, kas nodrošina atbilstību sīkfailu regulējumam. Tajā tiek glabāta informācija par vietnē izmantoto sīkfailu kategorijām un par to, vai apmeklētāji ir snieguši vai atteikušies sniegt piekrišanu izmantot katru no kategorijām. Tas ļauj vietņu īpašniekiem novērst visu kategoriju sīkfailu iestatīšanu lietotāju tīmekļa pārlūkprogrammās, ja nav sniegta piekrišana. Sīkfaila darbības ilgums ir viens gads, lai, atkārtoti apmeklējot vietni, tiktu iegaumētas lietotāju izvēles. Tas nesatur nekādu informāciju, kas ļautu identificēt vietnes apmeklētāju.
Darbības ilgums: viens gads

 

Darbības uzlabošanas sīkfaili

Pirmās puses sīkfaili

Google (_ga; _gat; _gid)
Šos sīkfailus izmanto, lai ievāktu informāciju par to, kā apmeklētāji lieto mūsu tīmekļa vietni. Ievākto informāciju mēs izmantojam, lai veidotu atskaites un uzlabotu tīmekļa vietni. Ar sīkfailiem informācija tiek ievākta nevienu tieši neidentificējot, un tā ietver tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, to, no kurienes apmeklētāji ir nonākuši tīmekļa vietnē un kādas lapas tie ir apmeklējuši.

Izlasiet Google pārskatu par datu konfidencialitāti un drošību (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Uzturētājs: intrum.lv
Nosaukums: _ga
Apraksts: šī sīkfaila nosaukums ir saistīts ar Google Universal Analytics, kas ir Google biežāk lietotā analītikas pakalpojuma nozīmīgs atjauninājums. Šo sīkfailu izmanto, lai atšķirtu unikālos lietotājus, piešķirot tiem pēc nejaušības principa ģenerētu numuru kā klienta identifikatoru. Tas tiek ietverts katrā lapas pieprasījumā vietnē, un to izmanto, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju un kampaņu datus vietņu analītikas atskaitēm. Pēc noklusējuma sīkfailam ir iestatīts 2 gadu termiņš, bet tīmekļa vietņu īpašnieki var to pielāgot.
Darbības ilgums: 2 gadi

Uzturētājs: intrum.lv
Nosaukums: _gat_UA-118269715-13
Nosaukums: _gat_UA-118269715-25
Apraksts: šis ir parauga tipa sīkfails, ko iestata Google Analytics, un parauga elements nosaukumā satur unikālu identifikācijas numuru kontam vai tīmekļa vietnei, uz kuru tas attiecas. Tas ir _gat sīkfaila variants, kuru izmanto, lai ierobežotu Google reģistrēto datu daudzumu tīmekļa vietnēs ar lielu datplūsmas apjomu.
Darbības ilgums: dažas sekundes

Uzturētājs: intrum.lv
Nosaukums: _gid
Apraksts: šī sīkfaila nosaukums ir saistīts ar Google Universal Analytics. Tas saglabā un atjaunina unikālu vērtību katrai apmeklētajai lapai.
Darbības ilgums: viena diena

 

Kā es varu mainīt sīkfailu iestatījumus?

Lielāko daļu sīkfailu daudzās tīmekļa pārlūkprogrammās var kontrolēt šo pārlūkprogrammu iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem, tostarp to, kā apskatīt, kādi sīkfaili ir iestatīti, apmeklējiet vietni www.aboutcookies.org vai www.allaboutcookies.org.

Uzziniet, kā pārvaldīt sīkfailus populārās tīmekļa pārlūkprogrammās:


Lai iegūtu jaunāko informāciju par citām tīmekļa pārlūkprogrammām, apmeklējiet to izstrādātāja mājaslapu.

Kontaktpersona
Intrum AB (publ)
Hesselmans torg 14
SE-105 24, Stokholma (Stockholm), Zviedrija
Tālr.: +46 (0)8 546 102 00
GDPO@intrum.com

Teksts pēdējoreiz atjaunināts: 2020-05-18

Noteikumi

Šajā tīmekļa vietnē un visu saistīto Intrum uzņēmumu tīmekļa vietnēs sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem attiecībā uz Intrum, tā meitasuzņēmumiem un partneriem, kā arī to piedāvātajiem pakalpojumiem. Tā nav uzskatāma par piedāvājumu pārdot vērtspapīrus un to nedrīkst izmantot nekādu investīciju lēmumu pieņemšanai.

Šajā tīmekļa vietnē informācija ir sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkāda veida garantijām un nosacījumiem, tieši vai netieši izteiktiem, tostarp, bet ne tikai, jebkādas netiešas piemērotības pārdošanai vai noteiktam nolūkam vai tiesību nepārkāpšanas garantijas vai nosacījumiem. Ar šo tiek izslēgtas jebkādas netiešas garantijas vai nosacījumi.

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs piekrītat, ka Intrum neatbild ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas ir radušies šajā tīmekļa vietnē vai jebkādās citās ar hipersaiti pievienotās vietnēs esošās informācijas vai materiāla izmantošanas rezultātā, tostarp, bet ne tikai, ne par kādu peļņas zaudējumu, uzņēmējdarbības pārtraukumu, programmu zaudējumu vai līdzīgi, pat ja mēs esam saņēmuši tiešu paziņojumu par šāda kaitējuma iespējamību.

Intrum nekontrolē citas šajā tīmekļa vietnē norādītās vai tai piesaistītās vietnes. Līdz ar to Intrum nevar sniegt nekādas garantijas par šo vietņu saturu; fakts, ka Intrum ir sniedzis jums šo vietņu sarakstu, nevar tikt uzskatīts par Intrum apstiprinājumu jebkurai no šīm vietnēm. Šīs saites Intrum sniedz jūsu ērtībai.

Šīs vietnes materiāla lejupielāde vai drukāšana ir atļauta nolūkā to apskatīt, lasīt un saglabāt kā atsauces materiālu. Jebkāda cita veida šīs vietnes materiāla pavairošana, izplatīšana vai pārveide, elektroniski vai drukātā formā, bez Intrum skaidri izteiktas iepriekšējas rakstveida atļaujas ir stingri aizliegta.

Jebkādas internetā pieejamas programmatūras lietošanai ir raksturīgi riski, un Intrum iesaka jums pārliecināties, ka pilnībā apzināties šos riskus, pirms atgūstat jebkādu programmatūru internetā.

Iepriekš aprakstītās atrunas un ierobežojumi ir piemērojami tikai tiesību aktos paredzētajā apmērā.

Autortiesības © 2001–2013 Intrum Justitia AB. Visas tiesības aizsargātas. Autortiesības uz šīs tīmekļa vietnes materiālu pieder Intrum Justitia AB, tās meitasuzņēmumiem un licences devējiem.

Noteikti paziņojumos presei iekļauti paziņojumi ir prognozes. Paziņojumi, kas nav vēsturiski fakti, ir uzskatāmi par prognozēm. Turklāt noteikti vārdi, piemēram, “paredz”, “sagaida”, “uzskata”, “plāno”, “vadlīnijas” un līdzīgi izteikumi, identificē prognožu paziņojumus. Jebkādas šādas prognozes ir balstītas Intrum Justitia pamatotās prognozēs to izteikšanas laikā. Tomēr prognozes negarantē to izpildi nākotnē, jo iekļauj riskus, neskaidrības un pieņēmumus, kas var izrādīties nepareizi vai kuru rezultātā Intrum Justitia faktiskie rezultāti un pieredze var būtiski atšķirties no plānotajiem rezultātiem vai citām šādās prognozēs iekļautām cerībām.

Intrum Justitia veiktspēju var ietekmēt, cita starpā, šādi riski, neskaidrības un pieņēmumi: iespēja, ka ekonomiskie vai citi apstākļi var izraisīt Intrum Justitia produktu un pakalpojumu pieprasījuma krituma visā pasaulē. Intrum Justitia spēja veiksmīgi īstenot savu izaugsmes plānu, tostarp spēja sasniegt savus finanšu elastīguma mērķus ar Intrum Justitia paredzētajiem noteikumiem; izmaiņas satura pārvaldības sistēmu (CMS) nozarē un tirgos, tostarp izmaiņas klientu/pakalpojumu izvēļu sistēmā; cenu samazinājums un/vai tirgus daļas zaudēšana konkurences spiediena rezultātā; riski saistībā ar ieguldījumiem un darbībām ārvalstīs, tostarp ārvalstu ekonomiskie apstākļi, valūtas kursu svārstības, normatīvā vide un kultūras faktori; Intrum Justitia spēja veiksmīgi integrēt gan nesen, gan nākotnē pārņemtos uzņēmumus, alianses un ieguldījumus; Intrum Justitia spēja aizsargāt savu patentēto informāciju un tehnoloģijas; iespējamo galveno uzņēmuma aktīvu zaudējumi, tostarp datu centra jaudas, vai telekomunikāciju savienojumu vai strāvas padeves avotu darbības pārtraukumu; izmaiņas tiesiskajā, grāmatvedības, normatīvajā un komerciālajā vidē, kas ietekmē Intrum Justitia spēju vākt, pārvaldīt, apkopot un izmantot datus; Intrum Justitia spēja piesaistīt un saglabāt svarīgākos darbiniekus; un konvertēšanas uz eiro radītā konkurence, ietekme uz Intrum Justitia cenu un tirgvedības stratēģijām.

Intrum Justitia nav pienākuma atjaunināt šādas prognozes nākotnes notikumu vai apstākļu atspoguļošanai.

Sīkdatnes. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs varam nosūtīt “sīkdatnes” uz jūsu datoru. Sīkdatne ir neliela teksta datne vai datu daļa, ko jūsu apmeklētā tīmekļa vietne var izvietot vai saglabāt jūsu datorā. Sīkdatnes pašas par sevi nesatur personīgi identificējamu informāciju. Tomēr, ja jūs mums sniedzat šādu personīgi identificējamu informāciju (piemēram, reģistrējoties ar internetu saistītam pakalpojumam vai ar mūsu izsniegtu paroli), šāda informācija var tikt piesaistīta sīkdatnē uzglabātajiem datiem. Ir divu veidu sīkdatnes. Viena veida sīkdatnes saglabā datnes jūsu datorā ilgāku laiku un šīs sīkdatnes var saglabāties jūsu datorā pēc tā izslēgšanas. Šāda sīkdatne var, piemēram, tikt izmantota, lai atcerētos apmeklētāju iestatījumus pēdējā šīs vietnes apmeklējuma laikā. Otru sīkdatņu veidu dēvē par seansa sīkdatnēm. Apmeklējot tīmekļa vietni, seansa sīkdatnes tiek īslaicīgi saglabātas datora atmiņā. Seansa sīkdatnes netiek saglabātas datorā ilglaicīgi, jo tās pazūd, tiklīdz aizverat pārlūkprogrammu. Intrum Justitia tīmekļa vietnē netiek izmantotas seansa sīkdatnes.

Kā izvairīties no sīkdatnēm? Lielāko daļu interneta pārlūkprogrammu ir iespējams iestatīt, lai sīkdatnes bloķētu, dzēstu tās no sava datora cietā diska vai saņemtu ziņojumus, ka tīmekļa lapa satur sīkdatnes, pirms to saglabāšanas. Lūdzu, skatiet norādījumus savā pārlūkprogrammā vai palīdzības ekrānā, lai iegūtu vairāk informācijas par šīm iespējām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas mūsu tīmekļa vietnes, neizmantojot sīkdatnes, var nedarboties pareizi.

Personiski identificējama informācija. Mēs nesaņemsim jūsu personiski identificējamu informāciju bez jūsu zināšanas un atļaujas, kā arī mēs nepārdosim un neiznomāsim šādus datus. Mēs varam pieprasīt jūsu personīgi identificējamu informāciju, lai nodrošinātu jums konkrētu produktu, pakalpojumu vai informāciju vai arī lai apstrādātu darījumu. Šāda informācija var būt, piemēram, jūsu vārds, uzruna, piegādes adrese, norēķinu adrese, e-pasta adrese, tālruņa un/vai faksa numurs. Personiski identificējama informācija tiek vākta tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu produktu, pakalpojumu vai informāciju, apstrādātu darījumu, vai ja jūs to iesniedzat mums citiem nolūkiem, piemēram, piesakoties darbā.