Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Paziņojums par datu privātumu

Šajā paziņojumā par datu privātumu ir paskaidrots, kā “Intrum” apstrādā tos amata pretendentu, kuri piesakās uz vakancēm, personas datus, kas saņemti tieši no amata pretendentiem vai trešajām personām darbā pieteikšanās procesa laikā.

1. Apstrādājamo personas datu veidi

Jums iesniedzot savu pieteikumu vakancei, mēs varam apstrādāt šādus jūsu personas datus:

Personu identificējoša informācija un kontaktinformācija. Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Dati, kas saistīti ar izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, profesionālajām prasmēm un īpašībām. Informācija par izglītību, svešvalodu prasmēm, profesionālajām prasmēm un spējām; informācija par karjeras vēsturi un darba pieredzi (darba vietas, amati, darba stāžs); īpašības un cita informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu kandidāta piemērotību piedāvātajai amata vietai un kas norādīta kandidāta dzīves aprakstā un / vai motivācijas vēstulē.

Ja jūs jau esat nodarbināts “Intrum” un piesakāties citam amatam uzņēmumā, mēs varam izmantot arī informāciju no jūsu personas lietas, lai papildinātu jūsu sniegto informāciju, piesakoties vakancei.

Dati, kas nepieciešami vispārējai, profesionālo prasmju un personības novērtēšanai. Attiecīgos gadījumos mēs varam lūgt jūsu piekrišanu jūsu prasmju, personības vai izziņas spējas novērtēšanas veikšanai. Šādi novērtējumi parasti tiek veikti, izmantojot trešās puses programmatūru vai trešās puses uzņēmumu, kurš sniegs mums informāciju par jūsu novērtējuma rezultātiem. Pirms šāda novērtējuma veikšanas jums, atbilstoši situācijai, tiks sniegta papildu informācija.

Dati, kas nepieciešami pārbaudes veikšanai pirms darba attiecību uzsākšanas. Atkarībā no tā, uz kādu amatu jūs piesakāties, mēs varam veikt pārbaudi pirms darba attiecību uzsākšanas, lai novērtētu interešu konflikta riska līmeni, kā arī, vai nav citu apstākļu, kas neļautu jums ieņemt attiecīgo amatu

Atsevišķiem amatiem, saskaņā ar tiesību aktu prasībām, noteiktos apstākļos mēs varam veikt īpašu datu kategoriju (sensitīvu datu) apstrādi, piemēram, datus par sodāmību.

Atsauksmes. Mēs varam lūgt atsauksmes (ievākt jūsu personas datus, kas saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un īpašībām) no personām, kuras ir iepriekš strādājušas ar jums. Ja mēs nolemjam iegūt šīs atsauksmes, jūs par to tiksiet iepriekš pienācīgi informēts. Tiklīdz mēs būsim saņēmuši jūsu piekrišanu, mēs varam lūgt atsauksmes no personām, ar kurām pašlaik strādājat. Parasti mēs sazināmies tikai ar tiem cilvēkiem, kuru vārdus un kontaktinformāciju esat norādījis. Ja esat jau Intrum darbinieks, mēs varam lūgt jūsu vadītāja un / vai kolēģu atsauksmes par jums. 

2. Datu apstrādes nolūki

”Intrum” apstrādās jūsu datus šādos nolūkos:

Atlase. Mēs apstrādājam personas datus, lai sazinātos ar kandidātu un vienotos par iespējamiem intervijas datumiem, novērtētu kandidāta profesionālo piemērotību vakancei, sagatavotu nepieciešamos dokumentus kandidāta nodarbināšanai utt.

Novērtējuma veikšana pirms darba attiecību uzsākšanas.  Dažos gadījumos mums ir jāapstrādā dati, lai veiktu kandidāta pārbaudi, lai konstatētu, ka nepastāv interešu konflikta risks, vai nav citu apstākļu, kas neļautu jums ieņemt amatu, uz kuru jūs piesakāties.

Strīdu izšķiršana. Mēs varam apstrādāt personas datus, lai risinātu strīdus, sūdzības vai juridiskas procedūras.

3. Puses, kurām var būt pieeja jūsu datiem

Intrum, saskaņā ar personas datu aizsardzības tiesību aktiem, var dalīties jūsu personas datos ar trešajām pusēm šādos gadījumos:

 • Ievācot informāciju no trešajām pusēm (kā aprakstīts iepriekš), mēs izpaudīsim tām jūsu vārdu un citus datus, kas tām nepieciešami, lai sniegtu mums attiecīgo informāciju par jums;
 • Mēs varam sniegt jūsu personas datus trešajām pusēm (apstrādātājiem), kuras rīkojas mūsu vārdā, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem. Šādos gadījumos datu apstrādātāji var izmantot jūsu personas datus tikai iepriekš minētajos nolūkos un tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem;
 • Mēs varam izpaust jūsu personas datus, piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts iestādēm, ja to nosaka likums vai tiesas nolēmums;
 • Mēs varam nodot jūsu personas datus Intrum grupas uzņēmumiem, bet tikai tādā mērā, cik to atļauj  personas datu aizsardzības tiesību akti. Citiem datu saņēmējiem pamatotos gadījumos;

Intrum darbiniekiem ir pieeja personas datiem, bet tikai iepriekš minētajos nolūkos un tikai tad, ja uz darbinieku attieksies pienākums ievērot konfidencialitāti.

4. Jūsu personas datu uzglabāšanas vieta

Kamēr jūsu personas dati atrodas mūsu pārziņā, tie būs pieejami darbiniekiem Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk arī – EEZ). Jūsu dati var būt pieejami arī Šveicē, kuras likumi nosaka Eiropas Savienībai līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni.

Intrum var izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus jūsu datu uzglabāšanai arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, tostarp, bet ne tikai Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Mēs nekad nepārsūtīsim jūsu personas datus ārpus EEZ, nenodrošinot jūsu personas datu drošību un aizsardzību. Tāpēc mēs pārliecināmies, ka visi saņēmēji ir parakstījuši ES standarta paraugklauzulas un ka ir ieviesti nepieciešamie papildu aizsardzības pasākumi, lai pamatotu pārsūtīšanu, vai ka valsts garantē atbilstošu aizsardzību saskaņā ar datu aizsardzības likumu. Mēs varam izpaust informāciju ārpus šīm grupām, lai palīdzētu novērst krāpšanu, vai ja to pieprasa likums. Lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju, ja vēlaties uzzināt vairāk.

5. Personas datu saglabāšana 

Mēs saglabājam jūsu personas datus noteiktu laika periodu un dzēsīsim tos, kad tie vairs nebūs jāapstrādā iepriekš minētajos nolūkos. Tas nozīmē, ka mēs saglabāsim jūsu datus atlases procesa laikā un dzēsīsim tos, kad būsim atraduši piemērotu kandidātu. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī pēc atlases procesa, ja joprojām norit tiesvedība vai jūs esat devis mums atļauju saglabāt jūsu personas datus ilgāku laika periodu. Ja mēs izvēlēsimies jūs, mēs saglabāsim jūsu personas datus personas lietā saskaņā ar mūsu darbinieku datu aizsardzības instrukciju.

Ja jūs sniedzat savu piekrišanu, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus 1 gadu pēc atlases procesa beigām, lai informētu Jūs par uzņēmuma vakancēm.

6. Jūsu datu apstrādes juridiskais pamatojums

Atkarībā no datu apstrādes mērķa mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgu apstrādes pamatojumu, kas ietver juridiska pienākuma izpildi, līguma noslēgšanu, ja šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgajām interesēm un kad jūs esat snieguši piekrišanu apstrādei. Tāpat mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

7. Jūsu datu aizsardzības likumā noteiktās tiesības

Saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības regulu jums ir noteiktas tiesības.

 Piekļuves tiesības Jūs varat pieprasīt informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, tostarp informāciju par:

 • Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
 • Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam
 • Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus
 • Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus vai šī perioda noteikšanas kritērijus
 • Kādas ir jūsu tiesības
 • No kurienes mēs esam saņēmuši jūsu personas datus (ja mēs tos neesam saņēmuši no jums)
 • Vai apstrāde ietver automātisku lēmumu pieņemšanu (tā saukto profilēšanu)
 • Ja jūsu personas dati ir pārsūtīti uz valsti ārpus EEZ, kā mēs nodrošinām jūsu personas datu aizsardzību.

Visa iepriekš minētā informācija ir pieejama šajā Privātuma politikā.

Jūs varat arī pieprasīt jūsu personas datu, kurus mēs apstrādājam, kopiju. Tomēr papildu šādas informācijas eksemplāri tiks izsniegti par maksu.

Tiesības labot

Mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir precīza un pareiza. Tomēr jums ir tiesības sazināties ar mūsu uzņēmumu ar lūgumu labot jūsu personas datus, ja konstatējat, ka apstrādātie dati ir nepareizi vai neprecīzi.

Tiesības uz dzēšanu

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt mums dzēst savu personīgo informāciju, piemēram, gadījumos, kad no jums ievāktā personīgā informācija vairs nav nepieciešama sākotnējam nolūkam vai jūs atsaucat savu piekrišanu. Taču šajā gadījumā ir jāņem vērā arī citi apstākļi, kas nosaka datu apstrādes likumību. Piemēram, mums ir tiesības apstrādāt jūsu personas datus, jo mums var būt juridiski vai normatīvi pienākumi, kas liedz mums pildīt jūsu pieprasījumu.

Tiesības ierobežot apstrādi

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt mūs ierobežot jūsu personīgās informācijas izmantošanu, piemēram, ja uzskatāt, ka mūsu uzglabātā personīgā informācija par jums ir nepareiza, vai, ja esat iebildis pret apstrādi un līdz brīdim, kad esam spējuši izmeklēt šo gadījumu vai varam apstiprināt jūsu personas datu pareizību (vai esam tos mainījuši saskaņā ar jūsu norādījumiem), vai kamēr mēs izskatām apstākļus, kas saistīti ar jūsu iebildumu.

Tas nozīmē, ka šajā gadījumā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus (izņemot personas datu glabāšanu) ar jūsu piekrišanu vai ar mērķi pieprasīt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskas prasības, lai aizsargātu citas personas tiesības vai aizsargātu sabiedrības intereses. Jūs varat arī lūgt ierobežot apstrādi, ja mēs apstrādājam jūsu datus prettiesiski, bet jūs nevēlaties, lai mēs to dzēšam.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt pārsūtīt jums un / vai citam datu pārzinim jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, un kuru apstrādi mēs veicam pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nodrošināšanai, strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā. 

 Tiesības iebilst

Ja uzskatāt, ka mums nav tiesību apstrādāt Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi. Šādos gadījumos mēs varam turpināt apstrādi tikai tad, ja varam uzrādīt pārliecinošus attaisnojošus iemeslus, kas atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības. Taču mēs jebkurā gadījumā varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams likumīgu prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Ar automatizētu lēmumu pieņemšanu saistītās tiesības

Jums ir tiesības netikt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai, kas var atstāt juridiskas vai citādā ziņā būtiskas sekas uz jums. Intrum parasti neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu atlases procesā, taču, ja esat ticis pakļauts automatizētai lēmumu pieņemšanai un nepiekrītat iznākumam, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju, un lūgt mūs pārskatīt lēmumu.

 Tiesības atsaukt piekrišanu

Lielākoties personas datu apstrāde nav atkarīga no jūsu piekrišanas. Taču var gadīties, ka konkrētos gadījumos lūgsim jūsu piekrišanu. Šādā gadījumā jums ir visas tiesības atsaukt piekrišanu turpmākai savas personīgās informācijas izmantošanai.

8. Kā sazināties ar mums saistībā ar jūsu personas datu apstrādi un datu subjekta tiesībām

Ja vēlaties sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu saistībā ar jūsu personas datu vai datu subjekta tiesību apstrādi, jūs varat sūtīt e-pastu uz DPO_LV@intrum.com

Ja mūsu atbilde ir neapmierinoša vai jūs uzskatāt, ka mēs prettiesiski apstrādājam jūsu personas datus, jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju (https://www.dvi.gov.lv/lv)