Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

The European Payment Report 2018

Eiropas maksājumu ziņojumā ir aprakstīts, kā maksājumu kavējumi ietekmē Eiropas uzņēmumu attīstību un izaugsmi. Balstoties uz šī ziņojuma rezultātiem, mēs varam labāk izprast, kā Eiropas uzņēmumi vērtē maksājumu praksi savā valstī.

Eiropas maksājumu ziņojums ir balstīts uz ikgadēju aptauju, kura no februāra līdz martam vienlaikus tiek veikta 29 Eiropas valstīs. Šajā ziņojumā esam apkopojuši datus no tūkstošiem uzņēmumu visā Eiropā, lai gūtu ieskatu par Eiropas uzņēmumu maksājumu praksi un finanšu veselību.

Ziņojuma kopsavilkums:

  • Vairāk nekā 1 no 4 Eiropas uzņēmumiem nav informēts par VDAR
    Saskaņā ar uzņēmuma Intrum sniegto ikgadējo Eiropas maksājumu ziņojumu 2018. gadam (European Payment Report– EPR), kura ietvaros tika aptaujāti vairāk nekā 9600 Eiropas uzņēmumu finanšu prognožu un maksājumu prakses jomā, 27% Eiropas uzņēmumu apgalvoja, ka neko nav dzirdējuši par VDAR.
  • Plaukstošā ekonomika samazina kredītzaudējumus
    Uzņēmumi ziņo par kredītzaudējumu samazināšanos, norādot uz stabilu ekonomikas izaugsmi lielākajā daļā Eiropas. Pēdējo 12 mēnešu laikā vidēji 1,7% gada ieņēmumu bija jānoraksta maksājumu neizpildes rezultātā. Tas ir samazinājums, salīdzinot ar Eiropas uzņēmumu 2017. gadā norādītajiem 2,14% un vēl jo vairāk – salīdzinot ar 2016. gada rādītāju 2,44%.
  • Eiropas MVU joprojām pieredz grūtības 
    6 no 10 aptaujātajiem uzņēmumiem apgalvo, ka viņiem ticis lūgts atļaut garākus apmaksas termiņus, nekā viņi var atļauties savā ikdienas darbībā, un vairāk nekā puse (56%) arī atzīst, ka ir pieņēmuši šādas prasības. Joprojām nav līdzsvara starp lielajām korporācijām un mazajiem uzņēmumiem, kaut arī daļa respondentu atzīst, ka tas zināmā mērā ir mazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Klienti joprojām kavē maksājumus, taču uzņēmumu attieksme visā Eiropā ir kļuvusi nedaudz pozitīvāka attiecībā uz viņu spēju tikt galā ar kavētu maksājumu sekām. Tomēr 28% aptaujāto respondentu izaugsme tiek kavēta sakarā ar kavētiem maksājumiem vai maksājumu neizpildi, un 21% apgalvo, ka viņi nespēj pieņemt darbā jaunus darbiniekus, jo viņu klienti laikus neveic apmaksu. Tas parāda, ka mums visiem ir jāturpina strādāt pie ātrākas apmaksas nodrošināšanas, jo tādējādi tiktu mazināta mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ievainojamība. Apmaksai 30 dienu laikā būtu jābūt un kādreiz arī būs uzņēmējdarbības norma visā Eiropā.
Mīkaels Ēriksons (Mikael Ericson), Intrum Justitia AB (publ) izpilddirektors un prezidents

Direktīva par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos
Vairākus gadus Eiropas maksājumu ziņojumā ir pētīta ES Direktīvas par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos ietekme un tas, cik labi tā tiek ieviesta Eiropas tirgos. Izaicinājums, ar ko ES Komisija un vietējie regulatori saskaras, īstenojot šo svarīgo direktīvu, ir acīmredzams. Pat tagad, piecus gadus pēc tam, kad bija paredzēts to pilnībā ieviest visās ES valstīs, tikai 28% no aptaujātajiem uzņēmumiem zina par tās esamību, un no tiem tikai 19% faktiski saskata tās pozitīvo ietekmi. Tas, protams, ir bēdīgi, jo direktīva un tās vietējās interpretācijas ir izstrādātas, lai aizsargātu uzņēmumus, galvenokārt MVU, un nepieļautu nepareizu praksi uzņēmējdarbības vidē.

Uzzināt vairāk par ES direktīvu

Eiropas uzņēmumu, jo īpaši MVU, aizsardzībai pret kavētiem maksājumiem ES pieņēma Direktīvu 2011/7/ES.